Kancelaria Silesia Partners, Pakuła, Federowicz, Radcy Prawni, Spółka Partnerska stale monitoruje zmieniające się przepisy prawa i śledzi trwające procesy legislacyjne.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą Kodeksu pracy, co wynika z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79).

Planowane zmiany obejmują w szczególności: wydłużenie urlopu rodzicielskiego, elastyczną organizację pracy, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikowi po zatrudnieniu, zmiany czasu obowiązywania umów na okres próbny.

Niezależnie od tego prowadzone są także prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących pracę zdalną oraz określających podstawy przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Ustawa ma ugruntować w porządku prawnym prawa pracy rozwiązania wypracowywane w realiach ostatnich kilku lat.

Rozumiemy jak ważne i kluczowe są to zmiany zarówno dla przedsiębiorców i pracowników. Z najlepszą wiedzą i zaangażowaniem doradzamy naszym klientom w procesie dostosowania do zmieniających się przepisów prawa.