Nowe obowiązki w zakresie dematerializacji akcji oraz wdrożenia i zlecenia uprawnionemu, zewnętrznemu podmiotowi prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki

Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zwaną dalej „Ustawą” w najbliższym czasie wejdzie w życie szereg regulacji prawnych dotyczących obowiązku dematerializacji akcji oraz obowiązku prowadzenia Rejestru akcjonariuszy spółki („RAS”). Oznacza to że do dnia 1 stycznia 2020 r., wszystkie spółki niepubliczne spółki akcyjne muszą posiadać zgłoszoną do KRS stronę internetową, z wydzieloną podstroną do komunikacji z akcjonariuszami w zakresie ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statuty spółek.

Z kolei do dnia 30 czerwca 2020 r. walne zgromadzenie (lub założyciele nowo zawiązywanej spółki) muszą wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki oraz podpisać umowę z podmiotem prowadzącym RAS. Do tej daty wymagane jest także dokonanie odpowiednich zmian w statucie spółki oraz pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Natomiast, do dnia 30 listopada 2020 r. na mocy Ustawy ma mieć miejsce ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Kolejnym istotnym terminem wynikającym z Ustawy jest data 31 grudnia 2020 r., która jest ostatecznym terminem na złożenie dokumentów akcji w spółce. Po tym dniu, tj. 1 stycznia 2021 r. wygasną wszystkie dokumenty akcji wydane przez spółkę (Art. 15. 1 Ustawy). Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 9, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych.

Powyższe zmiany prawne nakładają na spółki obowiązek dematerializacji wszystkich akcji wszystkich spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych oraz obowiązek wdrożenia i zlecenia uprawnionemu, zewnętrznemu podmiotowi prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki lub prowadzenia depozytu akcji. Obowiązki te wymagają podjęcia od Zarządów spółek szeregu działań, w tym opracowania dokumentacji prawnej. Kancelaria Skurska, Pakuła Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie wprowadzenia Rejestru akcjonariuszy spółki w tym przygotowaniem wymaganej w tym zakresie dokumentacji. W razie zainteresowania naszymi usługami, zachęcamy do kontaktu.