Połączenie spółek

Z końcem listopada prawnicy Kancelarii zakończyli sukcesem dwa równolegle toczące się procesy połączenia spółek z o.o. jako spółek przejmowanych, ze spółką akcyjną jako spółką przejmującą. Złożoność procesów wynikała z faktu, że obydwa dotyczyły spółek z branży medycznej prowadzących działalność operacyjną a ich przeprowadzenie wymagało zachowania ciągłości udzielania świadczeń przez prowadzone przez nie podmioty lecznicze. Proces połączenia obydwu Spółek, od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu przejęcia, do wpisu połączenia przez sąd rejestrowy zajął niecałe 6 miesięcy.