Kancelaria SP doradzała przy pozyskaniu środków z tzw. tarczy antykryzysowej na ochronę miejsc pracy

Kancelaria doradzała przy pozyskaniu środków z tzw. „tarczy antykryzysowej” na ochronę miejsc pracy pracowników przedsiębiorcy objętego tzw. przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19. Dzięki determinacji i dobrej współpracy prawników Kancelarii z Klientem Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pozytywnie rozpatrzył złożone w kwietniu br. wnioski o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznając wnioskodawcy dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym pracowników w wysokości ponad pół miliona złotych miesięcznie, wypłacanych w tej wysokości co miesiąc w trzy miesięcznym okresie wsparcia. Tak szybkie otrzymanie wsparcia było możliwe dzięki bieżącemu śledzeniu przepisów dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej przez prawników Kancelarii oraz sprawnemu i terminowemu złożeniu wniosków do FGŚP, a także zawarciu porozumienia pracodawcy z pracownikami w trybie art. 15g ust. 11 i nast. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 568). W procesie uzyskania dofinansowania doradzała Mecenas Magdalena Włodarczyk, Mecenas Marcin Duda oraz Partner Kancelarii Mecenas Bogna Pakuła.